HOT LINE: 084 444 1818

Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Liên Hệ
300 Phan Thiết - Tà Cú
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
KS 3 sao 1.398.000
Liên Hệ
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
302 Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
KS 3 sao 1.398.000
Liên Hệ
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
304 Phan Rang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 2 sao 2.588.000
Liên Hệ
KS 3 sao 2.729.000
KS 4 sao 3.262.000
305 Nha Trang-1: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 3* loại 2 2.998.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 3.398.000
KS 4 sao 3.998.000
306 Nha Trang - 2: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Tàu
Download Tour File:     ,
3N - 3Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 3* loại 2 2.578.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 2.828.000
KS 4 sao 3.278.000
307 Nha Trang -3: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Tàu, về: Tàu
Download Tour File:     ,
3N - 3Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 3* loại 2 1.978.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 2.078.000
KS 4 sao 2.378.000
308 Nha Trang - 4 : Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 3* loại 2 2.898.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 3.298.000
KS 4 sao 3.898.000
309 Nha Trang - 5 : Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 3* loại 2 2.748.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 3.148.000
KS 4 sao 3.748.000
310 Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
22,24,26,27/2/2019
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/3/2019
KS 3* loại 2 2.398.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 2.648.000
KS 4 sao 3.098.000
311 Nha Trang - 7
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 3* loại 2 2.668.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 2.918.000
KS 4 sao 3.368.000
KS 5 sao 5.948.000
312 Nha Trang - 8
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 3* loại 2 2.738.000
Liên Hệ
KS 3* loại 1 2.968.000
KS 4 sao 3.418.000
KS 5 sao 5.998.000
320 Đà Lạt 1 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 2 sao 2.768.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 3.198.000
KS 3* loại 1 3.628.000
KS 4* loại 2 4.058.000
KS 4* loại 1 4.488.000
321 Đà Lạt 2 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 2 sao 2.668.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 3.098.000
KS 3* loại 1 3.528.000
KS 4* loại 2 3.958.000
KS 4* loại 1 4.388.000
322 Đà Lạt 3- Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 2 sao 2.488.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 2.918.000
KS 3* loại 1 3.348.000
KS 4* loại 2 3.778.000
KS 4* loại 1 4.208.000
323 Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
22,24,27/2/2019
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/3/2019
KS 2 sao 1.768.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 1.994.000
KS 3* loại 1 2.242.000
KS 4* loại 2 2.468.000
KS 4* loại 1 2.794.000
324 Đà Lạt - 5
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 2 sao 2.068.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.580.000
KS 4* loại 2 2.806.000
KS 4* loại 1 3.132.000
325 Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
21,23,25,27,28/2/2019
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/3/2019
1/4/2019
KS 2 sao 1.868.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 2.094.000
KS 3* loại 1 2.342.000
KS 4* loại 2 2.568.000
KS 4* loại 1 2.894.000
326 Đà Lạt Tiết Kiệm
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 1 sao 1.190.000
Liên Hệ
327 Đà Lạt 8
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
21,23,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 2 sao 2.068.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.580.000
KS 4* loại 2 2.806.000
KS 4* loại 1 3.132.000
335 Nha Trang - Đà Lạt - 1
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 2 sao 3.598.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 4.135.000
KS 3* loại 1 4.645.000
KS 4 sao 5.230.000
336 Nha Trang - Đà Lạt - 2
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 2 sao 3.478.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 4.015.000
KS 3* loại 1 4.525.000
KS 4 sao 5.110.000
337 Nha Trang - Đà Lạt - 3
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
21,23,25,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 2 sao 3.298.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 3.835.000
KS 3* loại 1 4.345.000
KS 4 sao 4.930.000
338 Nha Trang - Đà Lạt - 4
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,22,24,26,27/2/2019
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/3/2019
KS 2 sao 2.842.000
Liên Hệ
KS 3* loại 2 3.278.000
KS 3* loại 1 3.678.000
KS 4 sao 4.077.000
343 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
KS 3 sao 6.074.000
Liên Hệ
KS 4 sao 7.594.000
344 Phan Thiết - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,26,28/2/2019
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/3/2019
KS 3 sao 3.698.000
Liên Hệ
KS 4 sao 4.774.000
350 Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
KS 2 + 3 sao 4.760.000
Liên Hệ
351 Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 2
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
Đạt chuẩn 4.285.000
Liên Hệ
352 Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
Đạt chuẩn 4.115.000
Liên Hệ
353 Buôn Mê Thuột - 4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
Đạt chuẩn 3.160.000
Liên Hệ
354 Buôn Mê Thuột - 5
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
Đạt chuẩn 3.050.000
Liên Hệ
  • 1
  • 2
  • 3