Bảng giá chung Tour Nội Địa

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
236 Nha Trang - Đà Lạt - 2
5 Ngày-4 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
2,4,6,9,11,13,16,18,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
KS 2 sao 3.360.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.015.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.425.000 1.650.000
KS 4 sao 5.110.000 2.060.000
237 Nha Trang - Đà Lạt - 3
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
2,4,6,9,11,13,16,18,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
KS 2 sao 3.230.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.885.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.295.000 1.650.000
KS 4 sao 4.980.000 2.060.000
238 Nha Trang - Đà Lạt - 4
4 Ngày-3 Đêm
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
3,5,7,10,12,14,17,19...
2,4,7,9,11,14,16,18...
KS 2 sao 2.842.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.278.000 900.000
KS 3* loại 1 3.578.000 1.200.000
KS 4 sao 4.077.000 1.890.000
240 Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
6/5/2017
KS 3 sao 3.868.000 Đã bao gồm 980.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.798.000 1.450.000
243 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
6 Ngày-5 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 6.074.000 Đã bao gồm 1.770.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000 2.910.000
244 Phan Thiết - Đà Lạt
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 3.198.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.274.000 1.650.000
250 Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
KS 2 + 3 sao 4.760.000 Đã bao gồm 1.010.000
Đặt Vé
252 Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
Đạt chuẩn 4.115.000
Máy bay
từ
1.660.000
đến
3.300.000
735.000
Đặt Vé
255 Buôn Mê Thuột - 6
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
Đạt chuẩn 2.375.000 Đã bao gồm 475.000
Đặt Vé
265 Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29/4/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,13/7/2017
KS 3 sao 5.078.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
266 Đà Đẵng - Hội An - Huế
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29/4/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,13/7/2017
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
267 Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29/4/2017
6,8,13,15,20,22,27,...
3,5,10,12,17,19,24,...
1,3,15/7/2017
KS 3 sao 5.078.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
268 Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29/4/2017
6,8,13,15,20,22,27,...
3,5,10,12,17,19,24,...
1,3,15/7/2017
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.351.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
269 Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
30/4/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
2,4,9,11,16,18,23,2...
2,14/7/2017
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
270 Đà Nẵng - Huế
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5,7,12,14,19,21,26,2...
2,4,9,11,16,18,23,2...
2,14/7/2017
KS 3 sao 3.278.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
450.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.278.000 900.000
271 Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,6,11,13,18,20,25,2...
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,13/7/2017
KS 3 sao 1.480.000 300.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.680.000 500.000
280 Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
7 Ngày-6 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,9,11,16,18,23,25,3...
1,6,8,13,15,20,22,2...
11/7/2017
KS 3 sao 7.865.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.575.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.678.000 3.135.000
281 Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế
6 Ngày-5 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,9,11,16,18,23,25,3...
1,6,8,13,15,20,22,2...
11/7/2017
KS 3 sao 6.965.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.275.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.778.000 2.635.000
282 Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
9 Ngày-8 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,9,16,23,30/5/2017
6,13,20,27/6/2017
KS 3 sao 9.364.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
2.145.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.458.000 3.935.000
283 Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
8 Ngày-7 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,9,16,23,30/5/2017
6,13,20,27/6/2017
KS 3 sao 8.464.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.845.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.558.000 3.435.000
284 Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
7 Ngày-6 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,4,9,11,16,18,23,25...
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 7.522.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.495.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.879.000 2.775.000
285 Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
6 Ngày-5 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,4,9,11,16,18,23,25...
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 6.622.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.195.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.979.000 2.275.000
300 Nha Trang - Huế - Hà Nội - Sapa
14 Ngày-13 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,9,11,16,18,23,25,3...
1,6,8,13,15,20,22,2...
11/7/2017
KS 3 sao 16.364.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.525.000
Đặt Vé
KS 4 sao 20.326.000 5.205.000
301 Nha Trang - Huế - Hà Nội
11 Ngày-10 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,9,11,16,18,23,25,3...
1,6,8,13,15,20,22,2...
11/7/2017
KS 3 sao 12.664.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.225.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.376.000 4.725.000
302 Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
16 Ngày-15 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,9,16,23,30/5/2017
6,13,20,27/6/2017
KS 3 sao 17.860.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
3.395.000
Đặt Vé
KS 4 sao 22.106.000 6.505.000
303 Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội
13 Ngày-12 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,9,16,23,30/5/2017
6,13,20,27/6/2017
KS 3 sao 14.160.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
3.095.000
Đặt Vé
KS 4 sao 18.156.000 6.005.000
304 Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
14 Ngày-13 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,4,9,11,16,18,23,25...
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 16.020.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.445.000
Đặt Vé
KS 4 sao 19.528.000 4.845.000
305 Đà Lạt - Huế - Hà Nội
11 Ngày-10 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,4,9,11,16,18,23,25...
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 12.320.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.145.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.578.000 4.365.000
310 Đà Nẵng - Huế - Hà Nội - Sapa
12 Ngày-11 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,6,11,13,18,20,25,2...
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,13/7/2017
KS 3 sao 13.726.000
Máy bay
từ
2.600.000
đến
7.297.000
2.225.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.876.000 4.445.000
311 Đà Nẵng - Huế - Hà Nội
9 Ngày-8 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,6,11,13,18,20,25,2...
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,13/7/2017
KS 3 sao 10.026.000
Máy bay
từ
2.600.000
đến
7.297.000
1.975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 12.926.000 3.945.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4