Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
243 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
5,12,19,26/5/2018
1,9,16,23,30/6/2018
7,14,21,28/7/2018
KS 3 sao 6.074.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000
244 Phan Thiết - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
1,2,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 3 sao 3.198.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.274.000
250 Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
11/5/2018
KS 2 + 3 sao 4.760.000
Đặt Vé
260 Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N - 3Đ
26/4/2018
3,6,10,13,17,20,24,27,31/5/20...
3,7,10,14,17,21,24,28/6/2018
2,5,9,12,16,19,23,26,30/7/201...
2/8/2018
KS 3 sao 3.698.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.648.000
262 Bà Nà - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
27/4/2018
4,7,11,14,18,21,25,28/5/2018
1,4,8,11,15,18,22,25,29/6/201...
3,6,10,13,17,20,27,31/7/2018
3/8/2018
KS 3 sao 2.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.498.000
320 Đà Lạt - Hà Nội - Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
2,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,2...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 3 sao 5.597.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.631.000
321 Đà Lạt - Hà Nội - Sapa - Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
2,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,2...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 3 sao 8.370.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.122.000
323 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
26/4/2018
6,10,13,17,20,24,27,31/5/2018
3,7,10,14,17,21,24,28/6/2018
2,5,9,12,16,19,26,30/7/2018
2/8/2018
KS 3 sao 6.697.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.147.000
324 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa – Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
9N - 8Đ
26/4/2018
6,10,13,17,20,24,27,31/5/2018
3,7,10,14,17,21,24,28/6/2018
2,5,9,12,16,19,26,30/7/2018
2/8/2018
KS 3 sao 9.488.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.638.000
325 Nha Trang – Đà Lạt Hà Nội- Sapa – Hạ Long Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
13N - 12Đ
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,11,14,17,19,21,24,26,28...
KS 3 sao 13.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.998.000
326 Nha Trang – Hà Nội Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,11,14,17,19,21,24,26,28...
KS 3 sao 8.758.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.408.000
327 Nha Trang - Hà Nội - Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,11,14,17,19,21,24,26,28...
KS 3 sao 5.967.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.917.000
328 Nha Trang – Đà Lạt Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường Hà Nội- Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
14N - 13Đ
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,11,14,17,19,21,24,26,28...
KS 3 sao 13.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.998.000
329 Nha Trang – Đà Lạt - Hà Nội – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
KS 3 sao 8.160.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.229.000
330 Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế - Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
2,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,2...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 3 sao 7.120.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.930.000
331 Đà Lạt - Đà Nẵng – Hà Nội - Sapa - Fansipan
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N - 9Đ
2,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,2...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 3 sao 9.382.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.898.000
332 Đà Lạt – Đà Nẵng - Huế - Hà Nội – Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
12N - 11Đ
2,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,2...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 3 sao 12.898.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.898.000
333 Nha Trang – Đà Lạt - Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường - Hà Nội- Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
12N - 11Đ
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,11,14,17,19,21,24,26,28...
KS 3 sao 12.774.000
Đặt Vé
KS 4 sao 14.849.000
334 Nha Trang – Đà Lạt - Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường - Hà Nội- Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
14N - 13Đ
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,11,14,17,19,21,24,26,28...
KS 3 sao 14.548.000
Đặt Vé
KS 4 sao 17.848.000
335 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
3,5,7,11,14,17,19,21,24,26,28...
KS 3 sao 6.996.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.496.000
336 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Hà Nội – Sapa - Fansipan
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N - 9Đ
KS 3 sao 9.140.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.360.000
337 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Hà Nội – Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
12N - 11Đ
KS 3 sao 12.660.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.360.000
338 Nha Trang - Đà Nẵng – Hội An - Huế – Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N - 5Đ
KS 3 sao 5.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.299.000
339 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N - 5Đ
KS 3 sao 5.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.299.000
350 Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
7N - 6Đ
31/5/2018
KS 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.648.000
351 Hà Nội - Sapa - Đỉnh Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
3/6/2018
KS 3 sao 7.798.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.348.000
352 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
31/5/2018
KS 2 sao 3.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000
KS 4 sao 5.698.000
355 Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
3,5,7,10,12,14,18,21,24,26,28,...
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
11/10/2018
10/11/2018
1/12/2018
KS 3 sao 5.790.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.990.000
356 Hà Nội - Sapa
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
3,5,7,10,12,14,18,21,24,26,28,...
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,...
11/10/2018
10/11/2018
1/12/2018
KS 3 sao 2.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.499.000
357 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
5,7,9,12,14,16,20,23,26,28,30/...
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
1/8/2018
13/10/2018
12/11/2018
3/12/2018
KS 3 sao 3.516.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.999.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4